ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਐੱਸ.ਓ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਐੱਸ.ਓ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ