ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ

ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ: ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ