ਅੰਬਾਲਾ: ਜਗੁਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਹੇਠਾ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਫ ਲੈਡਿੰਗ

ਅੰਬਾਲਾ: ਜਗੁਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪੇਲੋਡ ਹੇਠਾ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਫ ਲੈਡਿੰਗ