ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ

By Joshi - February 03, 2018 7:02 am

ੴਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥ ਦਾਨਿ ਤੇਰੈ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਤਨਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਾਇਆ ॥ ਚੰਦ ੋ
ਦੀਪਾਇਆ ਦਾਨਿ ਹਰਿ ਕੈ ਦੁਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਉਠਿ ਗਇਆ ॥ ਗੁਣ ਜੰਞ ਲਾੜੇ ਨਾਲਿ ਸੋਹੈ ਪਰਖਿ ਮੋਹਣੀਐ ਲਇਆ ॥
ਵੀਵਾਹੁ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸੇਤੀ ਪੰਚ ਸਬਦੀ ਆਇਆ ॥ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਤਿਨਿ ਦੇਖਿਆ ਜਗੁ ਧੰਧੜੈ ਲਾਇਆ ॥੧॥ ਹਉ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਜਿਨ ਸਿਉ ਗਾਡਿਆ ਮਨ ੁ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ ॥ ਲੀਆ ਤ ਦੀਆ
ਮਾਨੁ ਜਿਨ@ ਸਿਉ ਸੇ ਸਜਨ ਕਿਉ ਵੀਸਰਹਿ ॥ ਜਿਨ@ ਦਿਸਿ ਆਇਆ ਹੋਹਿ ਰਲੀਆ ਜੀਅ ਸੇਤੀ ਗਹਿ ਰਹਹਿ ॥
ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਹਿ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾ ਅਵਰੀਤਾ ॥੨॥ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ
ਵਾਸੁਲਾ ਕਢਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ@ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ॥ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਛੋਡਿ
ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ ॥ ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰਿ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜੁ ਮਲੀਐ ॥ ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ
ਝੋਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਢਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥੩॥ ਆਪਿ ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ
ਕੋਈ ॥ ਆਖਣ ਤਾ ਕਉ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭ ੂਲੜਾ ਹੋਈ ॥ ਜੇ ਹੋਇ ਭੂਲਾ ਜਾਇ ਕਹੀਐ ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਕਿਉ ਭੁਲੈ ॥
ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਝੁ ਕਹਿਐ ਦਾਨੁ ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਿਵੈ ॥ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਦਾਤਾ ਜਗਿ ਬਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ ਆਪਿ
ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕਰੇ ਨ ਕੋਈ ॥੪॥੧॥੪॥
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ੨੧ ਮਾਘ (ਸੰਮਤ ੫੪੯ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੩ ਫਰਵਰੀ, ੨੦੧੮ (ਅੰਗ: ੭੬੫)

English Translation :
ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:
RAAG SOOHEE, CHHANT, FIRST MEHL, FOURTH HOUSE:
The One who created the world, watches over it; He enjoins the people of the world to their tasks.
Your gifts, O Lord, illuminate the heart, and the moon casts its light on the body. The moon glows,
by the Lord’s gift, and the darkness of suffering is taken away. The marriage party of virtue looks
beautiful with the Groom; He chooses His enticing bride with care. The wedding is performed with
glorious splendor; He has arrived, accompanied by the vibrations of the Panch Shabad, the Five
Primal Sounds. The One who created the world, watches over it; He enjoins the people of the world
to their tasks. || 1 || I am a sacrifice to my pure friends, the immaculate Saints. This body is
attached to them, and we have shared our minds. We have shared our minds — how could I forget
those friends? Seeing them brings joy to my heart; I keep them clasped to my soul. They have all
virtues and merits, forever and ever; they have no demerits or faults at all. I am a sacrifice to my
pure friends, the immaculate Saints. || 2 || One who has a basket of fragrant virtues, should enjoy
its fragrance. If my friends have virtues, I will share in them. Let us form a partnership, and share
our virtues; let us abandon our faults, and walk on the Path. Let us wear our virtues like silk clothes;
let us decorate ourselves, and enter the arena. Let us speak of goodness, wherever we go and sit; let
us skim off the Ambrosial Nectar, and drink it in. One who has a basket of fragrant virtues, should
enjoy its fragrance. || 3 || He Himself acts; unto whom should we complain? No one else does
anything. Go ahead and complain to Him, if He makes a mistake. If He makes a mistake, go ahead
and complain to Him; but how can the Creator Himself make a mistake? He sees, He hears, and
without our asking, without our begging, He gives His gifts. The Great Giver, the Architect of the
Universe, gives His gifts. O Nanak, He is the True Lord. He Himself acts; unto whom should we
complain? No one else does anything.|| 4 || 1 || 4 ||
Saturday, 21st Maagh (Samvat 549 Nanakshahi) 3rd February, 2018 (Page: 765)