ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ

By Joshi - February 11, 2018 6:02 am
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੰਤਿਆ ਕਛੁ ਨ ਕਹੈ ਜਮਕਾਲੁ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੁਖੀ ਹੋਇ ਅੰਤੇ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲੁ ॥੧॥ ਛੰਤ ॥
ਮਿਲਉ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰਿ ਲੇਹੁ ॥ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਾਗa ੁ
ਚਰਣ ਲਾਗਉ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ਤੁਮ@ ਦਇਆ ॥ ਕਤਹੂੰ ਨ ਧਾਵਉ ਸਰਣਿ ਪਾਵਉ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਕਰਿ ਮਇਆ ॥
ਸਮਰਥ ਅਗਥ ਅਪਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸੁਣਹੁ ਸ ੁਆਮੀ ਬਿਨਉ ਏਹ ੁ ॥ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ੁ ਮਾਗੈ ਜਨਮ ਮਰਣ
ਨਿਵਾਰਿ ਲੇਹੁ ॥੧॥ ਅਪਰਾਧੀ ਮਤਿਹੀਨੁ ਨਿਰਗੁਨੁ ਅਨਾਥੁ ਨੀਚੁ ॥ ਸਠ ਕਠੋਰੁ ਕੁਲਹੀਨੁ ਬਿਆਪਤ ਮੋਹ ਕੀਚੁ ॥
ਮਲ ਭਰਮ ਕਰਮ ਅਹੰ ਮਮਤਾ ਮਰਣੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵਏ ॥ ਬਨਿਤਾ ਬਿਨੋਦ ਅਨੰਦ ਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ
ਲਪਟਾਵਏ ॥ ਖਿਸੈ ਜੋਬਨੁ ਬਧੈ ਜਰੂਆ ਦਿਨ ਨਿਹਾਰੇ ਸੰਗਿ ਮੀਚੁ ॥ ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਆਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਿ ਸਾਧੂ
ਰਾਖੁ ਨੀਚੁ ॥੨॥ ਭਰਮ ੇ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਸੰਕਟ ਮਹਾ ਜੋਨ ॥ ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਿਹ ਸੰਗਿ ਮੀਠੇ ਭ ੋਗ ਸੋਨ ॥ ਭ੍ਰਮਤ
ਭਾਰ ਅਗਨਤ ਆਇਓ ਬਹੁ ਪ੍ਰਦੇਸਹ ਧਾਇਓ ॥ ਅਬ ਓਟ ਧਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਰਾਰੀ ਸਰਬ ਸ ੁਖ ਹਰਿ ਨਾਇਓ ॥
ਰਾਖਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਮੁਝ ਤ ੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਆ ਹੋਨ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇਰੀ ਤਰੈ ਭਉਨ ॥੩॥
ਨਾਮ ਧਾਰੀਕ ਉਧਾਰੇ ਭਗਤਹ ਸੰਸਾ ਕਉਨ ॥ ਜੇਨ ਕੇਨ ਪਰਕਾਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਸੁਨਹੁ ਸ ੍ਰਵਨ ॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰਵਨ
ਬਾਨੀ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਮਨਿ ਨਿਧਾਨਾ ਪਾਵਹੇ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਧਾਤੇ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ॥ ਬਸੁਧ
ਕਾਗਦ ਬਨਰਾਜ ਕਲਮਾ ਲਿਖਣ ਕਉ ਜੇ ਹੋਇ ਪਵਨ ॥ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਇ ਪਾਇਆ ਗਹੀ ਨਾਨਕ ਚਰਣ ਸਰਨ
॥੪॥੫॥੮॥
ਐਤਵਾਰ, ੨੯ ਮਾਘ (ਸੰਮਤ ੫੪੯ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੧੧ ਫਰਵਰੀ, ੨੦੧੮ (ਅੰਗ: ੪੫੭)
English Translation:
AASAA, FIFTH MEHL, SHALOK:
If you chant the Naam, the Name of the Lord, Har, Har, the Messenger of Death will have
nothing to say to you. O Nanak, the mind and body will be at peace, and in the end, you shall
merge with the Lord of the world. || 1 || CHHANT: Let me join the Society of the Saints
— save me, Lord! With my palms pressed together, I offer my prayer: give me Your Name,
O Lord, Har, Har. I beg for the Lord’s Name, and fall at His feet; I renounce my self-conceit,
by Your kindness. I shall not wander anywhere else, but take to Your Sanctuary. O God,
embodiment of mercy, have mercy on me. O all-powerful, indescribable, infinite and
immaculate Lord Master, listen to this, my prayer. With palms pressed together, Nanak begs
for this blessing: O Lord, let my cycle of birth and death come to an end. || 1 || I am a
sinner, devoid of wisdom, worthless, destitute and vile. I am deceitful, hard-hearted, lowly
and entangled in the mud of emotional attachment. I am stuck in the filth of doubt and
egotistical actions, and I try not to think of death. In ignorance, I cling to the pleasures of
woman and the joys of Maya. My youth is wasting away, old age is approaching, and Death,
my companion, is counting my days. Prays Nanak, my hope is in You, Lord; please preserve
me, the lowly one, in the Sanctuary of the Holy. || 2 || I have wandered through countless
incarnations, suffering terrible pain in these lives. I am entangled in sweet pleasures and
gold. After wandering around with such great loads of sin, I have come, after wandering
through so many foreign lands. Now, I have taken the protection of God, and I have found
total peace in the Name of the Lord. God, my Beloved, is my protector; nothing was done, or
will ever be done, by myself alone. I have found peace, poise and bliss, O Nanak; by Your
mercy, I swim across the world-ocean. || 3 || You saved those who only pretended to
believe, so what doubts should Your true devotees have? By every means possible, listen to
the Praises of the Lord with your ears. Listen with your ears to the Word of the Lord’s Bani,
the hymns of spiritual wisdom; thus you shall obtain the treasure in your mind. Attuned to
the Love of the Lord God, the Architect of Destiny, sing the Glorious Praises of the Lord.
The earth is the paper, the forest is the pen and the wind is the writer, but still, the end of the
endless Lord cannot be found. O Nanak, I have taken to the Sanctuary of His lotus feet. || 4 ||
5 || 8 ||
Sunday, 29th Maagh (Samvat 549 Nanakshahi) 11th February, 2017 (Page: 457)