ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ?