ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ