ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੌਂਡਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸੁਣੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ