ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ, ਕਿਹਾ-‘ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈ’

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ, ਕਿਹਾ-‘ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈ’