ਜਲੰਧਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਈਕ ਰੇਲੰਿਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 3 ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਜਲੰਧਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਈਕ ਰੇਲੰਿਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, 3 ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ