ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ: ਇਮਰਾਮ ਖਾਨ