ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ | DOPE ਤੋਂ ਫੇ਼ਲ HOPE? | Vichar Taqrar | Aug 07, 2018