ਦਾਖਾ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਪੋਲੰਿਗ ਬੂਥ ‘ਚ ਵੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਕ

ਦਾਖਾ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੇਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਪੋਲੰਿਗ ਬੂਥ ‘ਚ ਵੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੈਕ