ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ: ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ: ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ