ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

By skptcnews - September 19, 2019 10:09 pm

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

adv-img
adv-img