ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਬੇਪਰਦਾ: ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.

ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਬੇਪਰਦਾ: ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.