ਪਾਕਿ ਨੇ ਰੱਖੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 700 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.

ਪਾਕਿ ਨੇ ਰੱਖੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 700 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.