ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ