ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਮੋਦੀ