ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮੀਂਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀ. ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮੀਂਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀ. ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ