ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਈ.ਈ.ਐੱਲ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, 10+1 ਤੇ 10+2 ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਈ.ਈ.ਐੱਲ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, 10+1 ਤੇ 10+2 ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਰਧਾਰਤ