ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਰੱਦ