ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਅਕਾਲੀ ਦਲ