ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਹਾ-ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ

 

ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਹਾ-ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ