ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਟਰਮਿਨਲ ਦਾ ਵੀਡੀਓ