ਮਿਉਨਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਮਿਉਨਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਮਿਉਨਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
1. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
2. ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
3. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ
4. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ

ਮਿਉਨਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ptcnews.tv ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ, ਪਤਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੋਟ ਕਰੋ!
-PTCNews