ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ-ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ-ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ