ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਏ. ਮਗਰੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ