ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ- 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੱੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ- 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੱੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ