ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਵੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ: ਸੂਤਰ

ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਵੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ: ਸੂਤਰ