ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱੁਟਾਂ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱੁਟਾਂ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਚੱਲੇ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ