ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਡਾ. ਐੱਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ