ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜੈਸਿਕਾ ਮੂਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ