ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ-ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਟਕਸਾਲੀ

ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ-ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਟਕਸਾਲੀ