ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜ਼ਲਾਸ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ