1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ; ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੁਚਲੀ ਗਈ