1984 ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ