45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਰਾਮਨ

ਸਸਤਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ: ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਰਾਮਨ