532 ਕੱਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਆਿਂਇਕ ਹਰਿਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

532 ਕੱਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਆਿਂਇਕ ਹਰਿਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ