’84 ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ