9 ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

9 ਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ