ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧ