ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ