ਲਾਂਘੇ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ-ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ