ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ-ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਖ਼ਤਮ