ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ਼

cervical cancer
ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ਼

ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ਼,ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

cervical cancer
ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ਼

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

cervical cancer
ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ਼

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਜਾਂ ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

cervical cancer
ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ਼

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਟ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।

cervical cancer
ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਲਦਾ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ, ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ਼

ਲੱਛਣ: ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਰੋਗਣ ਨੂੰ,ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਹਾਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੂਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ, ਸੰਭੋਗ ਵੇਲੇ ਦਰਦ, ਲੱਕ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੇ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਭਾਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆਦਿ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ।

ਬਚਾਓ: 1. ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਯੋਨ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
2. ਇਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਯੋਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੈਨੋਪਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਖੂਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4.ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੇਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੀ ਹਨ।

-PTC News