ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ