ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ