’26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ’