ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਖਸ